بخواهید و به شما داده می شود

30,000 تومان

نویسندگان در بخش اول کتاب در قالب مطالبی بیست و دو گانه، تاثیر احساس و تنظیم احساسی را در زندگی شما بر می شمارند و در بخش دوم راهکارهایی بیست و دو گانه برای موضوع مهم تنظيم احساسی ارائه می کند و چنان وارد جزییات می شوند که حتی طیف های مختلف حال بد را ترسیم می کنند

ناموجود