تاریخ خرد ایونی

27,000 تومان

کتاب تاریخ خرد ایونی یکی از مجموعه نوشتارهایی است که روی هم رفته پژوهشی تاريخ مدارانه از سیر تحول اندیشه فلسفی در ایران زمین و سرزمین های همسایه را به دست می دهد.

ناموجود