تجسسی در وهم اراده ی آزاد و مسئولیت اخلاقی

55,000 تومان

هدف کتاب تجسسی در وهم اراده ی آزاد و مسئولیت اخلاقی خوانندگانی ست که اشتياق دارند با بحث های فلسفی و علمی آرای شک گرایان در وجود اراده ی آزاد و التزامات آن آشنا شوند.

ناموجود