روابط فرانسه و جهان اسلام: از سال 1789 به بعد

15,000 تومان

کتاب حاضر نتیجه تحقیقات ژاک فره‌مو (استاد تاریخ معاصر دانشگاه سوربن) است درباره تاریخ توسعه‌طلبی استعماری فرانسه در آفریقای مسلمان و تاریخ روابط بین‌المللی معاصر، و به طور خاص درباره جهان عرب طی سال‌های بعد از .1789

ناموجود