هشت پیانیست

15,000 تومان

از نشر نیماژ :
هشت پیانیست قصه شیفتگی انسان است . دلبستگی اش به دیگری که عشق نامیده می شود و دل باختن با ایده ها که گاه ایمان و گاه تعصب خوانده می شود

هشت پیانیست
هشت پیانیست

15,000 تومان