وسایل بی هدف یادداشت هایی در باب سیاست

15,000 تومان

کتاب حاضر در برگیرنده ی مقالاتی است که جورجو آگامین، فیلسوف و نظریه پرداز معاصر ایتالیایی، در پنج سال اول دهه ی ۱۹۹۰ نوشته است، یعنی در سال های بلافاصله پس از فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و سرخوردگی فراگیر تفکر و سیاست چپ سایه ی این واقعه ی تکان دهنده کمابیش بر همه ی مقالات این کتاب افتاده است

ناموجود