تناسخ، گذشته و امروز

15,000 تومان

کتاب تناسخ: گذشته و امروز، کوششی است برای پیوند دادن میان گذشته و اکنونِ مبحث تناسخ. نویسنده در این اثر کوشیده است تا موضع تناسخ را پس از ایضاح، هم از منظر گذشتگان و هم از چشم انداز ابنای این زمانه مورد بررسی قرار دهد.

ناموجود