جهان‌بینی‌ها: درآمدی بر تاریخ و فلسفه علم

50,000 تومان

این کتاب به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول مقدمه‌ای است بر برخی از مسائل اساسی تاریخ و فلسفه علم. در بخش دوم کتاب، روند گذار از جهان‌بینی ارسطویی به جهان‌بینی نیوتنی بررسی خواهد شد و همچنین به ذکر نقشی که برخی مسائل فلسفی/مفهومی در اثنای این ]گذار[ ایفا کرده‌اند پرداخته می‌شود. بخش سوم کتاب مقدمه‌ای است بر کشفیات و پیشرفت‌های اخیر ]علمی[، خاصه در نظریه‌های نسبیت، کوانتوم و تکامل.

ناموجود