خاکستر

11,000 تومان

خاکستر درباره‌ی مدیر شرکتی بزرگ است با گذشته‌یی سیاسی که با خبر خودکشی زنی که او را از خود و شرکتش طرد کرده بود، مجبور می‌شود گذشته‌ی خود، او و تمام روابط تودرتوی شرکت و شهرش را بازبینی کندتا خودش را در پرتو این اتفاقات بازبشناسد.

ناموجود