ساخت جامعه

27,000 تومان

بر اساس آنچه که مولف اثر در مقدمه می‌گوید، نظریه ساخت‌‌یابی بر این قضیه بنا می‌شود که این دوگانگی باید به‌عنوان دوسویگی ـ دوسویگی ساختار ـ مفهوم‌سازی مجدد شود

ناموجود