نشانه‌شناسی: نظریه و عمل

40,000 تومان

 این مجموعه حاوی مقالاتی در زمینة نشانه‌شناسی در حوزة نظریه و عمل است که در سال 1388 توسط نشر علم منتشر شده است 

کتاب نشانه‌شناسی: نظریه و عمل
نشانه‌شناسی: نظریه و عمل

40,000 تومان