هزاره سلوک

20,000 تومان

در این کتاب خوانندۀ گرامی با اصل عرفان و حقیقت سلوک، آن هم از زبان مردان عارف و سلوک کرده آشنا می¬گردد. و کلمات اصیل را از عالیترین منابع عرفانی و صوفیانه مرور می کند. «هزارۀ سلوک»، کتابی خواندنی و به راستی تأمل کردنی است. دایرۀالمعارفی از سیر و سلوک عرفانی است و هر فردی در هر مرحله از سلوک که باشد به این کتاب از جهاتی نیازمند است. این که هزار سخن مهم از مهم ترین شخصیت های عرفانی را در خود جمع کرده در حقیقت گنجینه¬ای گرانبها از عالی ترین جواهرات معنوی به حساب می¬آید..

ناموجود