هنر مقدس (اصول و روشها)

15,000 تومان

بورکهارت در این کتاب (به ویژه در مقدمه آن) ضمن ارایه تعریفی از هنر مذهبی و هنر قدسی، این دو مفهوم را از هم متمایز می‌کند. به باور او هنر دینی محتوایی دین محور دارد و می‌تواند با ساختارهایی غیردینی ارایه شود، اما هنر مقدس حتماً صورت‌های قدسی دارد.

ناموجود