کاوش در مبانی اخلاق

15,000 تومان

آنچه دراين كتاب ملاحظه مي گردد ميتواند ذيل عنواني قرار گيرد كه امروزه به فلسفۀ اخلاق موسوم است، كه غالبا مي شود به بحث هاي فلسفي و انتزاعي دربارۀ اخلاق؛ همان چيزي كه متا اتيك يا فرا اخلاق هم ناميده شده است؛ و عبارت است از فحص در معاني و مباني و معايير خوب وبد، هنگامي كه دايرمدار ارزش است

ناموجود

در صورت موجود شدن خبرم کن