گشایش و رهایش

14,000 تومان

گشايش و رهايش كتابى است كه در آن ناصر خسرو به سى سؤال درباره‌ى موضوعات مختلف دينى پاسخ مى‌دهداين كتاب صرفنظر از فوائد زبانى و لغوى و ادبى از وجوه ديگر نيز داراى ویژگی‌هاى بسيار است

ناموجود