سخن روز

گفتگو به سکوت می گراید و شنونده بالاتر از همه همان فرد خاموش است. گوینده معنا را از او دریافت می کند فرد خاموش منبع تصرف ناشده معناست

کتاب متافیزیک جوانی ص 162

تازه های فروشگاه

همه کتاب ها
40%
60,000 تومان
40%

کودک و نوجوان

منقرض شده ها

60,000 تومان
40%

علوم انسانی

سفر نظریه ها

55,000 تومان
40%
90,000 تومان
40%
70,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

دوستش داشتم

50,000 تومان

ادبیات فارسی

کلیات شمس تبریزی

250,000 تومان
40%

ادبیات فارسی

صوفی و شعر

55,000 تومان

بلاگ

همه نوشته ها