درآمدی بر عهد عتیق

12,000 تومان

اسرائیلیان باستان که طبق قانونی کهن از ساختن تندیس های تراشیده منع شده بودند، نیروی خلاقیت خود را در مسیر فعالیت ادبی به کار انداختند و ادبیاتی پدید آوردند که نه تنها بقا یافته است بلکه به متون مقدسی مرجع هم در یهودیت و هم در مسیحیت تبدیل شده است

ناموجود