صفحه های فارسی شرکت گرامافون 1899 تا 1934

25,000 تومان

این کتاب درباره شناخت روش‌هاى تاریخ هنر و بررسى مسایل مربوط به تفکر تاریخى به رشته تحریر درآمده است؛ و پژوهشى است در خصوص آنچه تاریخ علمى هنر مى‌تواند انجام دهد

صفحه های فارسی شرکت گرامافون 1899 تا 1934

25,000 تومان