سیاستمدار مهتر

9,000 تومان

لُرد کلَوِرتن به دوران بازنشستگی رسیده است و به دستور پزشک باید به مکانی برود که نه هتل است نه آسایشگاه. اوکه نمیتواندخاطرات گذشته های دور را بگذارد و برود، ترجیح میدهد خود را در کتابخانه ی شخصیاش حبس کند

ناموجود