خدایگان کلودیوس

27,000 تومان

گریوز برای نوشتن کتاب های منم، کلودیوس و خدایگان کلودیوس از معتبر ترین کتاب ها و اسناد تاریخی و متن های بر جای مانده از خود کلودیوس سود جسته و مطالب آن با واقعیت های تاریخی کاملا منطبق است.

ناموجود