جهان در 100 سال آینده

27,000 تومان

یش‌بینی‌اوضاع جهان در یکصد سال آینده شاید کاری یکسر بیهوده جلوه کند، اما امیدوارم که خود ببینید و قانع شوید که این پیش‌بینی عقلانی و شدنی است و به هیچ روی بیهوده نیست

ناموجود