افکار اجتماعی سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار

60,000 تومان

این تحقیق شامل فصول مهمی است در تاريخ افكار ، تاسیسات سیاسی و اقتصادی جديد، وحرکت اجتماعی ایران در سده گذشته. پایه آن پر منابع منتشر نشده ای بنا گشته که به طور کلی مورد مطالعه منظمی قرار نگرفته بلکه معمولا شناخته نشده اند

ناموجود